KDY A KDE

• odlehčovací služby poskytujeme na území hlavního města Prahy
• od pondělí do pátku v domácím prostředí klienta v dohodnutém čase mezi 8 a 17 hod. (jinak pouze v naléhavých případech na základě dohody)

KOMU A ZA JAKÝCH PODMÍNEK

• službu poskytujeme lidem, kteří pečují o dospělého člena rodiny s postižením, chronickým onemocněním, o seniora
• na základě smlouvy,jejíž součástí je i tzv. kontrakt (konkrétní rozsah domluvené péče) a ceník (jež vychází ze zákona o soc. službách)
• v souladu s individuálním plánem klienta, který si stanoví klient spolu se svým klíčovým pracovníkem
• za stálé spolupráce s rodinou

KDY SLUŽBU NEMŮŽEME POSKYTNOUT

• jestliže se jedná o jinou cílovou skupinu
• při nedostatečné kapacitě
• v případě rozporu mezi požadavky zájemnce o službu a  jeho pečovatelů
• v domácnosti, ve které hygienik nařídil karanténní opatření
• při nezvladatelných agresivních projevech, při závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách členů domácnosti, do které přicházíme
• v případě, že zdravotní stav zájemce vyžaduje odbornou péči ve zdravotnickém zařízení – neposkytujeme zdravotnickou péči (podávání injekcí, infúzí, cévkování, převazy ran apod.)
• osobám trpícím duševním onemocněním v akutním stavu, osobám s chronickým duševním onemocněním bez snahy o dodržování léčebného režimu
• osobám s těžkými smyslovými (zrakovými a sluchovými) vadami
• cizincům nekomunikujícím českým jazykem

CO NABÍZÍME

Odlehčovací služby jsou realizovány podle
Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na základě udělené registrace.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Aktuality o službě vychází pravidelně v Uhříněveském Zpravodaji, letáčky a informace jsou k dispozici v komunitním centru PONTE.

Ponte_Letak

ceník 2020 ponte

Veřejný závazek PONTE D22

GDPR ochrana osob.udajů informace pro uživatele

Zavřít